سابقه پزشکیان : مخالفت با شفافیت

آقای #پزشکیان همین الان:
۱. من دروغ نخواهم گفت
۲. من به #شفافیت باور دارم

آقای پزشکیان، از مخالفان سرسخت طرح شفافیت در مجلس بود و عضو سامانه شفافیت داوطلبانه نیز نشد. در تصویر ببینید :

سابقه پزشکیان : مخالفت با شفافیت

تاریخ نشر:

تاریخ ویرایش:

بیشتر درباره پزشکیان بدانید :